Photographer: Marina Danilova  | Assistant:  Artem Agafonov  |  Style: Yulia Kozlova  | Model: Evgeniya  |  Makeup: Larisa Chivlili  |  Dresses: Svetlana Lyalina  |  Hair:  Margarita Khanukaeva